T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI

Rize ili Merkez ilçe İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların

(Lojmanlar ve Isı Merkezi) Yıkım İşi

Üniversitemiz mülkiyetinde olan, Rize ili Merkez ilçe İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların (Lojmanlar ve Isı Merkezi) inşaatından çıkacak muhtelif hurda karşılığı yıkımı sonrası hafriyattan çıkan molozlar vaziyet planının içinde İdarenin uygun göreceği bir alanda depolanması işinin, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45’inci maddesi gereğince açık teklif usulü ile ihalesi yapılacaktır.

Bulunduğu Yer

Cinsi

Tahmini İhale Bedeli (TL)

Geçici Teminat

Bedeli (TL)

İhale

Tarihi

İhale

Saati

İslampaşa Mahallesi, 938 Ada 12 Numaralı Parsel

İslampaşa Mah. 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların

(Lojmanlar ve

Isı Merkezi)

inşaatından

çıkacak hurda malzeme karşılığında, ilgili teknik şartname kapsamında yıktırılması ve hafriyatından çıkan molozların vaziyet planının içinde İdarenin uygun görüleceği bir alanda depolanması işi

131.569,06

3.947,07

03/03/

2020

14:00

1. Yukarıda belirtilen Rize ili Merkez ilçe İslampaşa Mahallesi, 938 Ada 12 Numaralı Parsel Sahasındaki Bazı Yapıların (Lojmanlar ve Isı Merkezi) Çıkacak Hurda Malzeme Karşılığında Yıkım İşi ihalesi, 2886 sayılı Kanunun 45’inci maddesi uyarınca açık teklif usulü ile yukarıda belirtilen gün ve saatte T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Rektörlük İdari Birimler Hizmet Binası İhale Salonunda (Fener Mahallesi, Zihni Derin Yerleşkesi, Rektörlük İdari Birimler Hizmet Binası, Nu:14, Kat:1, 53020, Merkez, Rize) toplanacak komisyon marifeti ile yapılacaktır.

2. İhaleye katılmak isteyen isteklilerin:

a) Yasal yerleşim yerini (ikametgâh) gösterir belgeyi,

b) Tebligat için adres beyanını,

c) İhale dokümanının (şartname ve ekleri) alındığına ilişkin makbuz aslını,

d) Bu Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’nın T.C. Ziraat Bankası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bürosu nezdinde bulunan TR56 0001 0023 1346 5810 8650 16 numaralı hesabına (Açıklama kısmına para yatırma gerekçesi ve Vergi/T.C. numarası belirtilmelidir.) yatırıldığını gösteren makbuzu,

e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekâletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesini,

f) Gerçek kişilerin faaliyet belgesini (son 1 yıl içinde düzenlenmiş), T.C. kimlik numaralı nüfus cüzdan fotokopisini ve imza beyannamesini; tüzel kişilerin ise, faaliyet belgesini (son 1 yıl içinde düzenlenmiş), Ticaret Sicil Gazetesini,

g) Tüzel kişilerin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, İdare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesini ve tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnamelerini vermeleri şarttır.

3.Yıkımı yapılacak Rize ili Merkez ilçe İslampaşa Mahallesi 938 Ada 12 Parsel Sahasındaki Bazı Yapıları (Lojmanlar ve Isı Merkezi) mesai saatleri içinde bulunduğu yerde görülebilir.

4. İhaleye ilişkin şartname ve ekleri mesai saatleri dâhilinde T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığında bedelsiz olarak görülebilir. İhaleye katılabilmek için Strateji Geliştirme Daire Başkanlığının T.C. Ziraat Bankası, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Bürosu nezdinde bulunan TR56 0001 0023 1346 5810 8650 16 numaralı hesabına 30,00 TL yatırılarak ihale biriminden ihale dokümanı temin edilebilir. İhaleye katılacak olanlar İhale dokümanı almak zorundadır.

5.Teklifler, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Posta ile yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 37’nci maddesine uygun olarak hazırlanması ve ihale tarihi ve saatinden önce T.C. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığına ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve İhale Komisyonu sorumlu tutulamaz.

6.İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

7.Satışlara ilişkin vergi, resim ve harç ayrıca tahsil edilecektir.

8.İhalelere ilişkin ilan http://yapi.idari.erdogan.edu.tr/ sayfası duyurular bölümünde görülebilir.

İLAN TARİHİ: 19.02.2020 / İLAN NO: 77