T.C. RİZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

T.C. RİZE 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN KAMULAŞTIRMA İLANI

ESAS NO: 2019/264

Davacı Karayolları 10. Bölge Müdürlüğü tarafından açılan Kamulaştırma Bedelinin Tespiti ve Tescil davasında verilen ara kararı gereğince; Mahkememize açılan iş bu dava ile aşağıdaki isimleri yazılı malikler adına kayıtlı bulunan taşınmazların davacı idare lehine kamulaştırılmasına karar verildiği, 4650 Sayılı Yasa ile değişik 8. maddesine göre oluşturulan kıymet takdir komisyonu tarafından taşınmazların tahmini bedellerinin tespit edilmiş olduğu, aynı madde uyarınca davalılar ile hiçbir şekilde taşınmazların idare adına devri konusunda anlaşmaya varılamadığından bahisle kamulaştırmayı yapan idarece 2942 sayılı yasanın 10. maddesi gereğince taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ile tesciline dair mahkememizde dava açılmıştır.

   1-İşbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 30 gün içinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve maddi hatalara karşı da adli yargıda düzeltme davası açılabileceği,

   2-Açılacak davalarda husumetin davacı idareye yöneltileceği,

   3-Kamulaştırma kanunun 14. maddesinde ön görülen süre içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanların, dava açtıklarını ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde, kamulaştırma işleminin kesinleşeceği ve mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

   4-Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahipleri adına Rize Vakıflar Bankası Şubesine yatırılacağı,

   5-Mahkememizce karar gereğince duruşma gününün 23/01/2020 günü saat 09.30’a bırakıldığı, Mahkememize yapılacak itirazların ve sunulacak belge ve bilgilerin duruşma tarihe esas alınarak mahkememize sunulması, 2942 Sayılı Yasanın 4650 S.Y. ile değişik 10.Maddesi 4.fıkrası gereğince ilan olunur. 13/12/2019

ESAS NO

TAŞINMAZ

ADA-PARSEL

MALİK

2019/264

Rize Merkez Kaplıca Mh.

1008 ada 3 parsel

Kenan Kalafat ve diğ.

İLAN TARİHİ: 13.01.2020/ İLAN NO: 12